Tóm Tắt và Review Phim Năm Đại Họa – 2012 (2009)

Tóm Tắt và Review Phim Năm Đại Họa - 2012 (2009)

Tóm tắt và review phim Năm Đại Họa 2012: chưa bao giờ trong lịch sử loài người lại có một ngày đặc biệt quan trọng với tất cả các nền văn hóa, tất cả các tôn giáo, tất cả các nhà khoa học cũng như các chính phủ. Đó là ngày mà một cơn đại hồng