Hướng dẫn bật tính năng nén GZIP trong WordPress

Hướng dẫn bật tính năng nén GZIP trong WordPress

Nén GZIP làm cho trang web của bạn nhanh hơn bằng cách nén dữ liệu và phân phối dữ liệu đó đến trình duyệt của người dùng nhanh hơn nhiều.Trang web nhanh hơn sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng và mang lại nhiều doanh thu và chuyển đổi hơn cho doanh nghiệp của bạn.